Proiect educational de informare si comunicare pentru sanatate destinat elevilor de liceu din Municipiul Bucuresti, derulat in parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

Regulament concurs

Asociatia Societatea Romana de Cardiologie, desfasoara, cu sprijinul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, un program educational de informare si comunicare pentru sanatate. Programul se refera la informare asupra hipertensiunii arteriale si se adreseaza elevilor de liceu din Bucuresti. Acestia pot participa fie individual, fie ca echipa, putand coopta si alti elevi de liceu chiar si din alte orase. Un singur elev poate fi autorul principal al proiectului.

COMPONENTE:

Proiectul educationalMasoara-ti tensiunea arteriala! #PentruCaAsaSpunEu!are doua componente:

– suport de curs si asistenta specializata pentru creionarea unui proiect de comunicare, inclusiv un material vizual

– concurs de proiecte validate conform unor indicatii si desemnarea castigatorilor prin vot public

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA

1. Proiectul si concursul Masoara-ti tensiunea arteriala! #PentruCaAsaSpunEu!” (numit in cele ce urmeaza Concurs/Proiect educational), este organizat de catre Societatea Romana de Cardiologie, cu sediul in Strada AVRIG nr. 63  BUCURESTI  SECTOR 2  avand cod fiscal RO5679116, reprezentata de doamna Florentina Jugureanu in calitate de Director Executiv, denumita in continuare Organizator.

Agentia Roland Kunst Consultants SRL, cu sediul social în jud.Ilfov, sat.Corbeanca, com.Corbeanca, str.Iepurașului nr.6A, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. de ordine J23/920/2012, CUI RO30046590, reprezentata de d-na Sorana Kunst, Administrator, este responsabila de organizarea si derularea in bune conditii de calitate si de securitate a proiectului educational si a concursului.

1.2. Proiectul si concursul se vor derula in conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Proiectul este organizat si se desfasoara in Municipiul Bucuresti, exclusiv prin intermediul paginii oficiale a campaniei de informare asupra hipertensiunii arteriale a Societatii Romane de Cardiologie: www.pentrucaasaspuneu.ro si a paginii de Facebook asociate (https://www.facebook.com/events/374036734011154/ – Masoara-ti tensiunea arteriala) in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul Romaniei. Scopul Concursului este de a creste nivelul de informare al tinerilor asupra propriei sanatati si a sanatatii celor dragi, sa incurajeze implicarea in viata unei comunitati pentru imbunatatirea starii de bine, dar si sa ii ajute sa exploreze profesii diverse si sa isi dezvolte abilitati. Proiectul se finalizeaza prin recompensarea participantilor, conform acestui regulament (sectiunea 4 Premiile Concursului).

1.3. Concursul se va desfasura in perioada …….

1.4. Respectarea modului de derulare a Concursului conform prevederilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru participanti.

1.5. Conditiile de inscriere si mecanismul de desfasurare ale Campaniei sunt detaliate la Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1. La acest proiect educational pot participa individual sau in echipa elevi ai claselor IX-XII din cadrul liceelor din municipiul Bucuresti, conform acordului de colaborare incheiat intre Societatea Romana de Cardiologie si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.

2.2. Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa raspunda cerintelor de redactare a unei actiuni de informare asupra hipertensiunii arteriale, adresata unei micro comunitati, conform anexei 1 ce reprezinta formularul de inscriere a acestei propuneri.

2.3. Participarea la proiect si concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament.

2.4. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu exceptia cheltuielilor necesare de participare la desfasurarea proiectului si concursului (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii in Concurs). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

2.5. Castigatorii desemnati in urma votului public sunt beneficiarii premiului atribuit si nu pot ceda drepturile asupra premiului castigat altor persoane.

2.6. Sunt descalificate automat persoanele care participa la Concurs utilizand o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

2.7. Prin participarea la Proiect si Concurs, Participantii si, dupa caz, parintele/tutorele legal, sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala a participantilor. 

2.8. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
· Inscrierile necorespunzatoare bazate pe completarea sau oferirea unor date false sau neconforme cu realitatea;
· Inscrierile necorespunzatoare ce contin materiale ce nu apartin de drept Participantului sau;
· Erori tehnice independente de vointa Organizatorului si care se datoreaza furnizorilor de internet;
· Defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de Internet sau ale platformei Facebook.
· Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizorii de internet sau blocarea accesului datorita aglomerarii pe perioadele de trafic intens;
· Eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu participarea lor la acest Proiect si Concurs.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CONCURSULUI

3.1. Pentru a participa la Concurs, persoanele interesate trebuie sa:

sa acceseze site-ul public www.pentrucaasaspuneu.ro, sa consulte descrierea proiectului educational si materialele incarcate in pagina Biblioteca;

sa completeze formularul de inscriere a proiectului conform indicatiilor, completand toate campurile si incarcand afisul/materialul grafic realizat;

– sa completeze corect detaliile prin care poate fi contactat (email si numar de telefon)

– sa confirme ca au citit acest Regulament si sa fie de acord cu mentiunile acestuia

– sa confirme ca nu au utilizat elemente fara sa detina drepturi de autor. Se accepta utilizarea unor elemente realizate de terte parti daca se pastreaza watermark sau daca se ataseaza permisiunea autorului.

sa inscrie proiectul in perioada dedicata intre ….. si 6 …..;

– proiectele vor fi inscrise prin formular pana la ora 23.00 a zilei de ….. 2020.

– se pot solicita date aditionale de la participanti pentru a identifica proiectul, daca este cazul.

3.2. In termen de 2 zile lucratoare de la terminarea perioadei de inscriere, Agentia va face o verificare a mesajelor de raspuns primite. Vor fi descalificate mesajele de raspuns care nu intrunesc cerintele enuntate; in pagina de Facebook pe care se va desfasura votul public (prin like) vor intra doar propunerile primite ce raspund conform mecanismului de concurs la cerintele enuntate in anexa 1.

3.3. Pentru a fi validata inscrierea unui participant in Concurs, acesta trebuie sa indeplineasca simultan toate conditiile de mai sus.

3.4. Procedura de validare a castigatorilor si de acordare a premiilor este descrisa la Sectiunea 5 de mai jos.

SECTIUNEA 4. PREMIILE CONCURSULUI

In cadrul acestei Campanii se acorda 3 tipuri de premii.

Toti participantii validati primesc diplome de recunoastere din partea Societatii Romane de Cardiologie. Primii 10 clasati vor primi cate un tensiometru de brat marca Omron. Primul clasat este recompensat si cu o camera foto GoPro Hero, cu ajutorul careia va pune in practica multe initiative de comunicare in comunitatea sa. Toate proiectele validate vor primi, pe parcursul anului 2021, consultanta tehnica pentru implementare (exclusiv costuri directe) din partea Agentiei.

Premiile se acorda in urma numarului de aprecieri primite prin vot public (like pe Facebook), la finalul Concursului, conform sectiunii 5 de mai jos.

La predarea premiului se va completa de catre Agentie impreuna cu castigatorul sau, in cazul castigatorului minor, cu parintele ori tutorele legal, un Proces verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe langa datele de identificare ale castigatorului, premiul castigat, o declaratie pe proprie raspundere a castigatorului, in sensul ca indeplineste conditiile de participare impuse de Regulament, data predarii premiului si semnatura acestuia.

SECTIUNEA 5. VALIDAREA CASTIGATORILOR si ACORDAREA PREMIILOR

5.1. In termen de 2 zile lucratoare de la incheierea perioadei de inscriere a proiectelor, Agentia va finaliza lista ce contine toate inscrierile validate conform art.3.2 de mai sus si va incarca pe pagina de Facebook Masoara-ti tensiunea arteriala proiectele validate (materialul grafic ca poza si descrierea de la primul punct din formularul de inscriere drept descriere a acestuia). Lista ce cuprinde autorii proiectelor inscrise, linkurile catre locatia acestora pe Facebook, precum si datele autorilor, va fi comunicata imediat Organizatorului.

Proiectele sunt validate in functie de respectarea indicatiilor din formularul de inscriere. Vor fi respinse lucrarile grafice care contin greseli gramaticale in cadrul textului, cele care nu raspund standardelor etice, care nu respecta drepturile de autor (conform verificarilor efectuate de catre Agentie). In cazul lucrarilor unde erorile sunt judecate a fi minore si nu din rea vointa, organizatorul poate decide acordarea unei a doua sanse si autorul are 24 de ore pentru remediere si retrimitere. Autorul va primi astfel instiintare prin email cu privire la aceasta, pe adresa de contact specificata in formularul de inscriere.

5.2.In termen de 1 zi lucratoare de la incheierea perioadei de vot, Agentia va anunta liceul la care este elev fiecare castigator pentru a valida identitatea acestuia. In termen de 3 zile lucratoare de la incheierea perioadei de vot si dupa validarea identitatii castigatorilor, Agentia va trimite cate un mesaj privat castigatorilor desemnati prin vot public, prin email sau prin telefon la detaliile de contact introduse la inscriere. In acest mesaj i se va comunica castigatorului ce premiu i-a fost acordat si cate aprecieri a primit proiectul sau, precum se vor face si demersurile necesare predarii premiului. In acelasi timp este publicat un anunt tip post pe pagina de facebook Masoara-ti tensiunea arteriala prin care sunt anuntati castigatorii.

5.3.Imposibilitatea validarii identitatii castigatorilor sau dovedirea unei identitati false, atrage dupa sine neacordarea premiului. In acest caz este selectat urmatorul clasat.

5.4.Dupa validarea castigatorului concursului, Agentia va publica numele castigatorilor pe pagina de Facebook Masoara-ti tensiunea arteriala

5.5. Premiul va fi predat castigatorului de catre Organizator, prin intermediul Agentiei. Astfel elevul, sau, in cazul minorilor, parintele ori tutorele legal, va prelua premiul si va semna de asemenea procesul verbal de predare-primire.

5.6. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alt/alte bunuri. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (refuzul insemnand ca acesta nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform dispozitiilor prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmand a trece la validarea altui castigator (dintre rezervele in urma votului public). In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator un alt participant, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul ramas neacordat.

SECTIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

6.1. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii si castigatorii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului (a carei notificare a fost inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la nr.xxxxx), operata de catre Agentie, in calitate de imputernicit al Organizatorului. Datele cu caracter personal vor fi stocate: in cazul Participantilor, pana la desemnarea castigatorilor Campaniei, iar in cazul castigatorilor, pentru o perioada egala cu durata stabilita de lege privind pastrarea in evidenta a documentelor financiar-contabile.

6.2.Tuturor participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor (General Data Protection Regulation – GDPR) – (Regulamentul (UE) 2016/679): dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere in fata unei autoritati de supraveghere. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa sediului social, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

6.3. Scopurile constituirii bazei de date sunt: inscrierea in Concurs, identificarea si inregistrarea castigatorilor.

6.4. Prin inscrierea minorilor si participarea acestora la Concurs, reprezentantii legali ai Participantilor minori (parinti/tutori) isi exprima acordul cu privire la furnizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor si ale lor catre/de catre Organizator si/sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentului Concurs, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Organizatorului operata de catre Agentie, in scopul participarii la Concurs, identificarii si validarii ca si castigator. 

6.5. Participarea la Proiect si Concurs reprezinta acordul Participantilor in calitate de posibili castigatori, in legatura cu faptul că numele acestora vor fi facute publice in conformitate cu legislatia in vigoare si vor fi utilizate de Organizator in scopul Concursului, fara niciun fel de plata aferenta. 

9.10 Datele castigatorilor vor fi pastrate in contabilitatea Organizatorului, conform legislatiei fiscale in vigoare. 

9.11 Prin participarea la Concurs, Participantii declara pe proprie raspundere ca materialul scris va fi realizat de către acestia pe parcursul participarii la Concurs si va fi incarcat de acestia pe website-ul www.pentrucaasaspuneu .ro si pagina Facebook Masoara-ti tensiunea arteriala. 

9.12. Prin participarea la Concurs, Participantii declara, de asemenea, ca sunt de acord ca materialul scrissa poata fi utilizat de Organizator si facut public pe pagina de profil Facebook Masoara-ti tensiunea arteriala ! fara limitari de perioada si teritoriu de difuzare, fara pretentii financiare ori de alta natura din partea Participantilor. 

9.13. Participantii declara, de asemenea, ca au fost informații cu privire la prevederile Regulamentului si ca sunt de acord cu procesarea de catre Organizator a datelor obtinute in scopul Concursului.

SECTIUNEA 7. Dreptul de autor

7.1. Participantii vor fi personal raspunzatori pentru orice consecinte directe sau indirecte care ar putea decurge din publicarea elemente din cadrul propunerii care nu sunt originale care nu sunt acoperite de drepturi de autor. 

7.2. Prin participarea la Concurs, Participantii sunt de acord cu transmiterea catre Organizator a tuturor drepturilor patrimoniale de autor asupra materialelor scrise/inscrise in Concurs, așa cum sunt acordate de legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe si autorizeaza in mod expres utilizarea/reproducerea/distribuirea/retransmiterea/comunicarea publica a acestora de catre Organizator în scopul desfasurarii Concursului, fara ca Organizatorul sa datoreze niciun fel de compensatie financiara în legatura cu acestea.

SECTIUNEA 8. MINORII 

8.1 Minorii pot participa la Concurs doar cu acordul reprezentatului lor legal. Acest acord se exprima prin selectarea si completarea campurilor necesare pe pagina formular de inscriere.

8.2 Intrucat prezentul Proiect si Concurs se adreseaza si persoanelor ce au varsta cuprinsa intre 13 si 18 ani, deci minorilor, toate actele/faptele juridice ce presupun exercitarea capacitatii de exercitiu a acestora trebuie realizate in asa fel incat aceste acte/fapte sa fie incheiate in mod valabil, in conditiile legii. Motiv pentru care, INSCRIEREA SI PARTICIPAREA UNUI MINOR IN CAMPANIE SE VA FACE, IN MOD OBLIGATORIU, CU ACORDUL, IN PREZENTA SI CU ASISTENTA REPREZENTANTULUI LOR LEGAL. Organizatorul are dreptul de a nu acorda premii acelor castigatori care nu au respectat aceasta regula si, prin urmare, pentru care actele/faptele juridice necesare potrivit prezentului Regulament Oficial nu sunt incheiate in conditiile legale care asigura valabilitatea lor.

SECTIUNEA 9. FORTA MAJORA

9.1. In intelesul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

9.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 10. LITIGII SI FRAUDE

10.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Proiect si Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

10.2. Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Proiectului si Concursului se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa: strada Avrig nr. 63  Bucuresti sector 2, Bucuresti sau office@cardioportal.ro pana la data publicarii castigatorilor. Dupa data publicarii castigatorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie referitoare la participarea la Concurs, validarea castigatorilor si atribuirea premiului.

10.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Proiect si Concurs.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

11.1. Agentia se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit.

11.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 12. DIVERSE

12.1. Prin participarea la Proiect si Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.

12.2. Campania nu e sponsorizata, sustinuta sau administrata de, sau in asociatie cu Facebook. Participantii la acest Proiect si Concurs inteleg ca informatiile furnizate de catre ei sunt destinate Organizatorului si nu sunt adresate catre Facebook. Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator prin intermediul Agentiei, in conditiile prezentului Regulament. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu acest Proiect si Concurs, urmeaza a fi adresate conform art 8.2 de mai sus.

12.3. Proiectul si concursul pot inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Proiectul, dupa anuntarea prealabila a publicului.

12.4. Regulamentul Concursului este publicat pe www.pentrucaasaspuneu.ro si va fi disponibil gratuit oricarui solicitant pe toata perioada Concursului.

O campanie de informare si constientizare asupra hipertensiunii arteriale, dezvoltata de catre Societatea Romana de Cardiologie.